Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ

Povinnosti v tejto oblasti upravuje vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z.,  ktorou sa ustanovujú povinnosti prevádzkovateľa podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. 
Po prvom kontakte s klientom dohodneme a následne vykonáme vo firme audit zariadení ( nielen VTZ), výsledok ktorého nám čiastočne napovie, ako môžme byť klientovi prospešní. Klienta  oboznámime s výsledkom auditu a spoločne si stanovíme cieľ a postup. Následne realizujeme dohodnuté  revízie ( OPaOS) v stanovenom termíne. Po vykonaní revízii klient obdrží revízne správy, vyhotovené autorizovaným revíznym technikom. 
V prípade dlhodobej spolupráce preberáme za klienta starostlivosť o vykonanie všetkých zákonom stanovených OPaOS počas celej doby zmluvného vzťahu.
Mám záujem o audit VTZ